0+
โรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ
0+
สมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศ
0+
คนไข้ที่ลงทะเบียนในระบบ

Frequently Asked Questions

สถานการณ์โรคระบบทางเดินหายใจ​

 • องค์การอนามัยโรคคาดการณ์ว่า โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จะมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 3 ของประชากรโลก​
 • ในประเทศไทย โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 6% มากกว่าโรคเบาหวาน ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตที่ 4%​
 • ตั้งแต่ปี 2552 - 2557 โรคระบบทางเดินหายใจ ติดอันดับ 1 ใน 10 ลำดับแรก ของโรคที่เป็นสาเหตุทำให้ปีสุขภาวะของผู้ป่วยในประเทศไทยแย่ลงอย่างต่อเนื่อง​
 • สถานการณ์โรคหืดในประเทศไทย พบว่าอุบัติการณ์ในเด็กประมาณ 10% และผู้ใหญ่ประมาณ 5% ของประชากรทั้งหมด ​

ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดูแลคนไข้โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 1. แพทย์ให้ความสนใจปัญหาโรคหืดน้อย ถึงแม้ว่าในแต่ละปีมีคนไข้โรคหืดที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการหอบรุนแรงมากกว่า 100,000 คนเพราะว่าโรคหืดมักจะรักษาง่าย และไม่ค่อยมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหืด
 2. ป่วยโรคหืดส่วนใหญ่พอใจกับอาการหอบที่ตนมีอยู่ จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคหืด พบว่าผู้ป่วยโรคหืดส่วนมากจะคิดว่าการควบคุมโรคหืดของตนเองดีแล้วแม้ว่าจะมีอาการหอบเกือบทุกวัน เลยไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา​
 3. แนวทางในการรักษาโรคหืดในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก จากเดิมที่เข้าใจว่าโรคหืดเป็นโรคที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อหลอดลมที่โตขึ้นและหดตัวมากกว่าปกติและคิดว่าโรคหืดเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ จึงรักษาโรคหืดโดยการใช้ยาขยายหลอดลมเป็นหลักเฉพาะเวลาที่มีอาการเท่านั้น แต่ในปัจจุบันเข้าใจว่าโรคหืดมีการอักเสบของหลอดลมทำให้หลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นผิดปกติ ดังนั้นโรคหืดจึงเป็นโรคที่รักษาได้ด้วยการให้ยาลดการอักเสบของหลอดลมซึ่งได้แก่ ยาพ่นเสตียรอยด์ (inhaled corticosteroids) เป็นหลักแทนการใช้ยาขยายหลอดลม ทำให้แพทย์เปลี่ยนแนวคิดไม่ทัน​
 4. แนวทางในการรักษาโรคหืดยุ่งยากซับซ้อนทำให้ยากต่อการปฏิบัติตาม เช่น การจำแนกความรุนแรงของโรคหืด และการให้ยารักษาตามระดับความรุนแรงของโรค​
 5. แพทย์ไม่มีเวลามากพอในการดูแลคนไข้โรคหืด ปกติแพทย์มีเวลาตรวจผู้ป่วยที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกประมาณ 10 นาที แต่การที่จะรักษาผู้ป่วยโรคหืดให้ดีจะต้องให้ความรู้แก่ผู้ป่วย จะต้องประเมินความรุนแรงของโรค จะต้องสอนผู้ป่วยเกี่ยวกับการพ่นยาให้ถูกต้อง ซึ่งต้องใช้เวลามาก​
 6. ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ มากกว่า 70% ยังคงไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐาน ในคลินิกเฉพาะโรค Asthma, COPD4

การก่อเครือข่ายคลินิกโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย

เครือข่ายคลินิกโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (EACC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2547 ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ไม่ได้มีแพทย์เฉพาะทาง ให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยลดผลกระทบต่างๆ ทั้งครอบครัวและสังคม ในปัจจุบันเรามีสมาชิกเครือข่ายกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ ทำให้ผู้ป่วยในทุกภูมิภาคสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดอัตราการกำเริบรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ​

หลักการของคลินิก EACC​

 1. ต้องทำให้การรักษาโรคหืดให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยEasy Asthma Clinic จะต้องทำง่ายแม้กระทั่งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในรพ.ทั่วๆไปหรือรพ.ชุมชนทั่วประเทศสามารถปฏิบัติได้
 2. จะต้องมีการจัดระบบที่ดีที่จะทำให้แพทย์ใช้เวลาน้อยลงในการดูแลผู้ป่วย
 3. เพิ่มบทบาทของพยาบาลและเภสัชกรในการร่วมดูแลผู้ป่วย และให้ความรู้เรื่องโรคหืดและแนวทางในการรักษาโรค ความรู้เรื่องยาและวิธีการใช้ยาพ่นชนิดต่างๆ แก่ผู้ป่วย จะช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดปัญหาการไม่ใช้ยาตามแพทย์สั่ง

จุดเด่นของ EACC​

 • การดูแลรักษาของ EACC สามารถดำเนินการได้ง่าย ได้มาตรฐานระดับสากล
 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หรือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ก็สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีมาตรฐาน ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางฯ​
 • ทำงานร่วมกันโดยทีมสหวิชาชีพ (แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด)

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

- พบว่าหน่วยบริการที่ให้การดูแลตามแนวทางที่กำหนดจะสามารถลดจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลันได้ต่ำกว่า 50 คน ต่อประชากร 100,000 คน
- มีจำนวนผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาพ่นสเตียรอยด์จำนวนเพิ่มขึ้น​
- จำนวนคนไข้โรคหืดที่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาลลดลงเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาลและผู้ป่วยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
- โดยผู้ป่วยโรคหืดทุกคนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการรักษาดังกล่าว รวมถึงได้รับการดูแลรักษาโรคหืดตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้การควบคุมอาการของโรคดีขึ้น ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้มากขึ้นกว่าเดิม ปราศจากข้อจำกัดอันเนื่องมาจากอาการกำเริบของโรค​